บริการทันตกรรม ตรวจสอบราคา

หมวดรายการรักษารายการรักษาDental Treatmentราคา/Price (Baht)
ตรวจฟันและวินิจฉัยโรคตรวจฟันและวินิจฉัยโรคทั่วไปOral Examination and Diagnosis 0
ตรวจฟันและวินิจฉัยโรคซับซ้อน (ใช้เครื่องมือพิเศษ)Oral Examination and Diagnosis (Complicated)200
ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก (ผู้ใหญ่)Intraoral Xray (Adult)150
ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก (เด็ก)Intraoral Xray (Child)150
ถ่ายภาพรังสีภายนอกช่องปาก แบบทั้งปากExtraoral Xray ( Panoramic )600
ถ่ายภาพรังสีภายนอกช่องปาก แบบด้านข้างศีรษะExtraoral Xray ( Lateral Cephalogram )600
งานอุดฟันอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละResin composite Filling ( per surface)600-700
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน ด้านละAmalgam Filling ( per surface )500-600
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องละClosing Diastema with resin composite 1500-2500
อุดแต่งฟันทั้งซี่ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซี่ละTooth Build Up ( per tooth )1500-2000
เคลือบหลุมร่องฟันแท้Sealant ( Permanent Tooth )400-500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันและเคลือบหลุมร่องฟันPreventive Resin Restoration ( PRR )800-1000
อุดฟันชั่วคราว ซี่ละTemporary Filling ( per tooth )300-500
วัสดุรองพื้นFilling Base100
ใส่ยาชาสำหรับอุดฟันAnesthetic Injection for Filling100
งานศัลยกรรมถอนฟัน Extraction Permanent tooth600-800
ถอนฟัน (ยาก)Extraction Permanent tooth ( Complicate ) 800-1200
ถอนฟันคุด Extraction Impacted Tooth1000-1500
ผ่าฟันคุด Surgical Removal ( Impacted Tooth ) 2000-4000
ผ่าฟันฝัง Surgical Removal ( Embedded Tooth ) 4000-8000
ผ่าตัดเหงือกยึดFrenectomy3500-4000
ตบแต่งกระดูกเบ้าฟันAlveoloplasty1500-2000
เจาะถุงหนองและระบายหนองIncision and Drain800-1000
ตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบนTorus Palatinus Removal2500-3500
ตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่างTorus Mandibularis Removal2500-3500
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้นArtificial Eruption with Surgery1500-2500
ล้างแผลและตัดไหม (จากคลินิกอื่น)Irrigation and Stitch Off100
งานปริทันต์ขูดหินปูนScaling (Cleaning)700-1200
ขจัดคราบบนผิวฟัน ครั้งละ Air Flow 500-800
เกลารากฟันเฉพาะซี่ ซี่ละRoot Planing ( Per Tooth )300-500
เกลารากฟันรักษาโรคเหงือก ส่วนละRoot Planing ( Per Quadrant )1200-2000
ศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก ต่อซี่Gingivectomy2500-3500
ศัลยกรรมปริทันต์ ครั้งละ Surgical Periodontal Therapy 1500-4500
บำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ Emergency Periodotal Treatment500-1000
งานรักษาคลองรากฟันรักษารากฟันหน้าRoot Canal Treatment ( Anterior teeth )5000-7000
รักษารากฟันกรามน้อยRoot Canal Treatment ( Premolar teeth )7000-9000
รักษารากฟันกรามRoot Canal Treatment ( Molar teeth )9000-12000
ฟอกสีฟันเฉพาะซี่Non Vital Bleaching2000
รักษารากฟันบำบัดฉุกเฉินEmergency Root Canal Treatment1000-1500
งานฟันปลอมถอดได้ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ใส่ฟัน 1 ซี่แรกAcrylic Removable Partial Denture2000
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ใส่ฟันซี่ต่อไปซี่ละIncrease Arificial Tooth500
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกแบบยืดหยุ่น เริ่มต้นFlexible Acrylic Removable Partial Denture6000
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1 ซี่แรกMetal Removable Partial Denture8000
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟันซี่ต่อไปซี่ละIncrease Arificial Tooth500
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานพลาสติก 1 ชิ้นAcrylic Removable Full Denture9000
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานโลหะ 1 ชิ้นMetal Removable Full Denture12000
เพิ่มตะแกรงโลหะ คิดเพิ่มชิ้นละIncrease Metal Plate3000
เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน ตำแหน่งละIncrease Thermoflex Clasp1000
ซ่อมฐานฟันปลอม Repair Denture1000
เสริมฐานฟันปลอมบางส่วนReline Denture1000
เสริมฐานฟันปลอมทั้งฐานRebase Denture2000
งานซ่อมเพิ่มฟันหรือตะขอลวด ตำแหน่งละIncrease Arificial Tooth / Clasp For Repair500
งานฟันปลอมติดแน่นเดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป Metal Post / Fiber Post3500 - 4500
ก่อแกนฟันCore build-up2000 - 2500
ครอบฟันโลหะ ไม่มีส่วนผสมของทองFull metal crown : Non-precious9000
ครอบฟัน Palladium มีส่วนผสมของทอง 2%Full metal crown : Palladium12000 - 14000
ครอบฟัน Semi - Precious มีส่วนผสมของทอง 50% Full metal crown : Semi-precious14000 - 16000
ครอบฟัน High - Precious มีส่วนผสมของทอง 80% Full metal crown : High-precious18000 - 20000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก ไม่มีส่วนผสมของทองPFM Crown : Non-precious10000
ครอบฟันโลหะ Palladium ผสมเซรามิก PFM Crown : Palladium12000 - 14000
ครอบฟันโลหะ Semi - Precious ผสมเซรามิกPFM Crown : Semi-precious14000 - 16000
ครอบฟันโลหะ High - Precious ผสมเซรามิกPFM Crown : High-precious18000 - 20000
ครอบฟันเซรามิก แบบ EmpressAll Ceramic Crown : Empress13000 - 15000
ครอบฟันเซรามิก แบบ Procera , ZirconiaAll Ceramic Crown : Procera , Zirconia15000
อินเลย์ / ออนเลย์ แบบ EmpressInlays / Onlays (Empress)8000
รื้อครอบฟัน สะพานฟัน ซี่ละCrown Removal1000
รื้อเดือยฟันแกนฟัน ซี่ละPost and Core Removal1500
ใส่ครอบฟันชั่วคราวTemporary Crown1000
ยึดครอบฟันชั่วคราวFixed Temporary Crowm500
ยึดครอบฟันถาวรFixed Permanent Crowm1000
งานรากฟันเทียมรากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ OsstemImplant Osstem40000-45000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ StraumannImplant Straumann60000-70000
งานวีเนียร์ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันComposite Veneer2500
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุ Porcelain - IPS EmpressPorcelain Veneer - IPS Empress10000-12000
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุ Porcelain - IPS EmaxPorcelain Veneer - IPS Emax12000-14000
งานฟอกสีฟันฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ Opalescence Boost In-Office Bleaching with Opalescence Boost7000
ฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ ZoomIn-Office Bleaching with Zoom Technique10000
ฟอกสีฟันที่บ้านแบบ OpalescenceHome Bleaching with Opalescense5500
ฟอกสีฟันที่บ้านแบบ Opalescence (ร่วมกับฟอกในคลินิก)Home Bleaching with Opalescense (with In-Office Beaching)4000
ฟอกสีฟันที่บ้านแบบ ZoomHome Bleaching with Zoom6500
ถาดน้ำยาฟอกสีฟัน บน หรือ ล่าง (ไม่รับน้ำยาฟอก)Home Bleaching Tray Upper or Lower 2000
งานทันตกรรมเด็กถอนฟันน้ำนมซี่ละExtraction Deciduous tooth 300-500
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์Prophylaxis and Apply Fluoride 400-500
ขูดหินปูนสำหรับเด็กScaling ( Child )500-700
เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนมSealant (Deciduous tooth)300-400
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ Sealant (Permanent tooth)400-500
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน ซี่ละAmalgam Filling (Deciduous tooth) (per tooth)500-600
อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซี่ละResin composite Filling (Deciduous tooth) (per tooth)600-800
อุดฟันแท้ด้วยวัสดุสีเหมือนฟันและเคลือบหลุมร่องฟันPreventive Resin Restoration ( PRR ) (Permanent tooth)800-1000
อุดฟันแท้ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละResin composite Filling ( per surface) (Permanent tooth)600-700
อุดฟันแท้ด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน ด้านละAmalgam Filling ( per surface ) (Permanent tooth)500-600
ใส่ยาชาสำหรับอุดฟันAnesthetic Injection for Filling100
รักษารากฟันน้ำนมPulpotomy / Pulpectomy in Deciduous tooth1500-3000
ครอบฟันน้ำนมStainless Steel Crown (SSC)2000-3000
เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟันSpace Maintainer (SM)2500-3500
รื้อครอบฟันน้ำนมหรือเครื่องมือรักษาช่องว่างของฟันSSC or SM Removal500
ปรับพฤติกรรมเด็กที่ทำการรักษายากและใช้เวลานานChild Management100
งานทันตกรรมบดเคี้ยวเฝือกสบฟันแบบนิ่มSoft Splint3000
เฝือกสบฟันแบบแข็งHard Spint4000
งานจัดฟันพิมพ์แบบจำลองฟันTaking Impresstion 1000
พิมพ์แบบจำลองฟัน สำหรับการจัดฟันแบบใสTaking Impresstion For Clear Aligner2000
จัดฟันแบบโลหะ ค่าติดเครื่องมือ Metal Braces Application สอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบโลหะ ค่าปรับเครื่องมือ Metal Braces Adjustment สอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบเซรามิก ค่าติดเครื่องมือCeramic Braces Application สอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบเซรามิก ค่าปรับเครื่องมือCeramic Braces Adjustmentสอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบโลหะ Self-Ligating ค่าติดเครื่องมือSelf-Ligating Metal Braces Application สอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบโลหะ Self-Ligating ค่าปรับเครื่องมือSelf-Ligating Metal Braces Adjustmentสอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบเซรามิก Self-Ligating ค่าติดเครื่องมือSelf-Ligating Ceramic Braces Application สอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบเซรามิก Self-Ligating ค่าปรับเครื่องมือSelf-Ligating Ceramic Braces Adjustmentสอบถามเพิ่มเติม
จัดฟันแบบใส Clear Aligner ชิ้นละClear Aligner4000
จัดฟันแบบใส Invisalign เริ่มต้นInvisalign Clear Aligner ( Start Price )90000
ปักสกรูสำหรับจัดฟันMini - Screw Application3000-4000
เครื่องมือคงสภาพฟัน ชิ้นละRetainer ( for acrh )2000
เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส ชิ้นละClear Retainer ( for acrh )2000
เพิ่มฟันปลอมในเครื่องมือคงสภาพฟัน ซี่ละIncrease Arificial Tooth for Retainer (per tooth)500
ค่าถอดเครื่องมือจัดฟัน ขากรรไกรละ Remove Braces (per arch)1000